20/05/2021

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu ngày 20 tháng 05 năm 2021 của công ty Cổ Phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – Since 1961).

Mã chứng khoán giao dịch: DHD.

Xem văn bản trong file đính kèm.