04/04/2023

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2022

Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.

Xem chi tiết tại đây!

HDPHARMA