25/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Mã chứng khoán giao dịch: DHD.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2021.

Xem văn bản trong file đính kèm.