25/02/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp cổ đông năm 2022

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

Mã chứng khoán giao dịch: DHD.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022.

Thời gian dự họp dự kiến: 28/04/2022.

Xem văn bản trong file đính kèm.