06/02/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Tên giao dịch: HDPHARMA

Trụ sở chính: số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Hải Dương.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán, cụ thể như sau: chi tiết file tại đây.

HDPHARMA