25/02/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán là ngày 06/03/2020

 

Xem nội dung thông báo.