19/02/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau: xem file chi tiết tại đây.

HDPHARMA