25/04/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau: xem file chi tiết tại đây.

HDPHARMA