11/02/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau: xem file chi tiết tại đây.

HDPHARMA