04/01/2020

Thông báo về việc chấp nhận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mã chứng khoán: DHD

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu.

Hình thức phát hành: Chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu.

Vui lòng xem thêm thông báo tại link bên dưới

Xem nội dung báo cáo.