31/08/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – dựa trên thông báo số 595/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 29/8/2022.

Nội dung cụ thể như sau:

Quyết định về việc thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu có hiệu lực từ ngày 5/9/2022.

Xem thêm: Tin tức HDPHARMA

HDPHARMA