04/07/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023

Hải Dương, ngày 4 tháng 7 năm 2023, công ty CP Dược VTYT Hải Dương thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Xem chi tiết tài liệu tại đây!

HDPHARMA