19/04/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày 31 tháng 3 năm 2024, công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2024 cụ thể như sau:

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

HDPHARMA