29/04/2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Biên bản đại hội cổ đông đã được đọc trong đại hội và được các cổ đông thông qua.

Tham dự Đại hội cổ đông ngày 28/4 có 151 cổ đông đại diện cho 10.573.586 cổ phần, tương đương 88,1140% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDPHARMA.

Bà Trần Thị Dưỡng – Thư ký đại hội đọc biên bản và nghị quyết đại hội.

Vào lúc 9:00 ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA, mã chứng khoán DHD) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội tổ chức trực tiếp tại trụ sở công ty (102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) và trực tuyến.

Đại hội đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022… Tất cả các tờ trình trên đã được cổ đông thông qua. Tỷ lệ nhất trí cao – trung bình 99,49%.

Xem chi tiết Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2022.

HDPHARMA