13/02/2020

Công bố thông tin Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương ( HDPHARMA – since 1961 ) công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Xem nội dung công bố.