06/04/2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 – HDPHARMA since 1961

Vào ngày 04/04/2017 Đại hội đồng Cổ đông thường niên của công ty CP Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội cổ đông HDPHARMA - since 1961 năm 2017

Ngày 04/04/2017 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Dự toán tài chính năm 2017; Báo cáo của HĐQT công ty năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016,….và nhiều báo cáo tờ trình quan trọng khác.

Các cổ đông tham gia đại hội
Các cổ đông tham gia đại hội
Đại diện ngân hàng BIDV lên tặng hoa công ty HDPHARMA
Đại diện ngân hàng BIDV lên tặng hoa công ty HDPHARMA

Cùng với sự tham gia và có mặt đầy đủ của 223 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại hội đã triển khai được đầy đủ các nội dung chương trình theo đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Trung Việt - chủ tịch HĐQT HDPHARMA nhận hoa từ đại diện sở y tế Hải Dương
Ông Nguyễn Trung Việt – chủ tịch HĐQT HDPHARMA nhận hoa từ đại diện sở y tế Hải Dương

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:
– Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Giám đốc công ty năm 2016
– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016
– Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự toán tài chính năm 2017
– Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017
– Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
– Thông qua việc sửa đổi điều lệ
– Thông qua việc điều chỉnh mức đầu tư dây chuyền sản xuất tại nhà máy Cẩm Thượng
Tất cả các nội dung đã được toàn đại hội thông qua.
Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương ngày 04/04/2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự thuận lòng của tất cả các Cổ đông của công ty.

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Tú Anh chụp ảnh tại đại hội
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Tú Anh chụp ảnh tại đại hội
Khách hàng xem các sản phẩm trưng bày tại đại hội cổ đông HDPHARMA
Khách hàng xem các sản phẩm trưng bày tại đại hội cổ đông HDPHARMA