03/04/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023: KỲ VỌNG DOANH THU HÀNG XUẤT KHẨU ĐẠT 2 TRIỆU USD

Từ 8:00 -12:00 ngày 31/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị Âu Cơ (TP. Hải Dương), Công ty CP Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA, mã chứng khoán DHD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự đại hội có 170 cổ đông, đại diện cho 13.484.433 cổ phần, tương đương 89,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được cổ đông thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động của HDPHARMA năm 2022

Tại báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT đã đưa ra 12 kế hoạch hoạt động cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Cụ thể cho các lĩnh vực:

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tú Anh cho biết: năm 2022, công ty hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể đạt 30.008.055.100 đồng; so với kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua tăng 1,72% tương ứng với số tiền là: 508.055.100 đồng, tăng so với năm 2021 là: 385.980.285 đồng, tốc độ tăng 1,3%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, sản xuất, HDPHARMA còn đặc biệt quan tâm đến đời sống của người lao động. Năm 2022, thu nhập bình quân/người/tháng là: 10,6 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2021.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trả cổ tức 4% tiền mặt và 36% cổ phiếu.

Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ nhất trí cao.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của HDPHARMA:

Các cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Văn nghệ chào mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ông Phạm Hữu Thanh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương đại diện cho Sở Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Chu Văn Long – Chủ tịch CĐCS Công ty CP Dược VTYT Hải Dương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chào cờ khai mạc đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc công ty giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung về thành viên Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

 

Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT đọc các trờ trình quan trọng để đại hội thông qua: tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2022 và kế hoạch SX – KD năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan thông báo biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm 10 thành viên, bà Nguyễn Thị Hương Lan làm trưởng đoàn.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Trần Thị Dưỡng – Thư ký Đại hội, Trưởng phòng TCHC trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

 

Cổ đông chụp ảnh kỷ niệm tại đại hội.

Tiệc chúc mừng đại hội thành công.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày. Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã được lập và đăng tải trên website ngày 01/04/2023.

HDPHARMA