31/03/2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên công ty CP Dược VTYT Hải Dương năm 2020

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19. Sáng nay ngày 31/03/2020, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tỉ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt 85,4408%, kết hợp hai hình thức họp trực tiếp và trực tuyến online. Đại hội tham gia chấp hành đúng quy định theo luật phòng chống dịch, cụ thể áp dụng kiểm tra y tế, đo thân thiệt đầy đủ, 100% cổ đông dự trực tiếp đeo khẩu trang, ngồi cách 2 mét, đảm bảo an toàn và quyền hạn cho cổ đông khi tham gia đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc khai mạc Ðại hội

Đại hội đã được lắng nghe Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và 07 Tờ trình.

Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau:
– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự toán tài chính năm 2020.
– Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020.
– Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
– Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
– Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
– Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
– Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
Tất cả các nội dung trên đều được toàn Đại hội thông qua và nhận được sự thuận lòng của tất cả Cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

Bước sang năm 2020, tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức, tình hình dịch bệnh phức tạp làm thay đổi hành vi tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, khách hàng. Được thảo luận và thống nhất bởi các cổ đông lớn và Hội đồng quản trị, trong năm 2020, HDPHARMA tiếp tục đưa ra những định hướng giải pháp và đón đầu những cơ hội mới.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng kế hoạch hàng năm của HDPHARMA, thể hiện sự tích cực của BTC, đảm bảo quyền lợi cổ đông, quyết định phát triển HDPHARMA, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm cổ đông theo đúng pháp luật.