25/02/2022

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CHÍ LINH

Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thành phố Chí Linh – là chi nhánh phụ thuộc.

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thành phố Chí Linh

Địa chỉ: số 119, đường Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Mã số thuế: 0800011018 – 005.

Thời gian: Từ ngày 01/4/2022.

Lý do: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

HDPHARMA