03/03/2020

Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ theo khoản 4 điều 11 thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Xem nội dung.