22/03/2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng thông báo nội dung chi tiết SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Xem chi tiết tại đây.

HDPHARMA