06/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021

Năm 2021, HDPHARMA đạt lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2,1%, tăng trưởng 3,66%. Đồng thời duy trì ổn định việc làm cho người lao động.

Xem thêm