07/04/2022

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Xem thêm