29/04/2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tham dự Đại hội cổ đông ngày 28/4 có 151 cổ đông đại diện cho 10.573.586 cổ phần, tương đương 88,1140% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xem thêm