31/08/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – dựa trên thông báo số 595/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 29/8/2022. Nội dung cụ thể như sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y […]

Xem thêm