05/08/2022

HDPHARMA THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 149.997.850.000 ĐỒNG

Ngày 05/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương thông báo quyết định: tăng vốn điều lệ lên 149.997.850.000 đồng. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Xem thêm