05/08/2022

HDPHARMA THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 149.997.850.000 ĐỒNG

Ngày 05/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương thông báo quyết định: tăng vốn điều lệ lên 149.997.850.000 đồng.

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị công ty thống nhất và thông báo quyết định: tăng vốn điều lệ từ 119.998.880.000 đồng lên 149.997.850.000 đồng, trong đó:

Xem file chi tiết tại đây.

HDPHARMA