14/04/2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tài liệu họp (cập nhật, bổ sung) của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Ngày 07/04/2022, HDPHARMA đã công bố Thư mời tham dự Đại hội cổ đông và một số tài liệu. Nay, chúng tôi tiếp tục cập nhật và bổ sung tài liệu cho đại hội như sau:

HDPHARMA