07/04/2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Vào ngày 28/04/2022, tại trụ sở 102 Chi Lăng (TP. Hải Dương), Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022.

Kính gửi Quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:
– Thời gian: Vào lúc 9:00, ngày 28/04/2022.
– Hình thức họp: Trực tuyến từ Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (xem Hướng dẫn tham dự đại hội).
– Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website hdpharma.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn
– Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/04/2022.
– Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn.
– Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn
Tên đăng nhập : DHD.XXXXXX
Mật khẩu : XXXXXX
Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 – CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông năm 2022 (Xem chi tiết).

Chương trình họp Đại hội Cổ đông năm 2022 (Xem chi tiết).

Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022 (Xem chi tiết).

Báo cáo của Ban Giám đốc (Xem chi tiết).

Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Xem chi tiết).

Báo cáo của Ban Kiểm soát (Xem chi tiết).

Tờ trình số 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự toán tài chính năm 2022 (Xem chi tiết).

Tờ trình số 2: Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất cho năm 2022 (Xem chi tiết).

Tờ trình số 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (Xem chi tiết).

Tờ trình số 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Xem chi tiết).

Tờ trình số 5: Thông qua báo cáo hoạt động của:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022

(Xem chi tiết).

Tờ trình số 6: Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (Xem chi tiết).

Xem thêm: Báo cáo thường niên năm 2021.

HDPHARMA