24/05/2022

TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tài liệu sau đại hội cổ đông thường niên năm 2022, được cập nhật ngày 25/4/2022.

Vào lúc 9:00 ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA, mã chứng khoán DHD) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tổ chức trực tiếp tại trụ sở công ty (102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) và trực tuyến.

Đại hội đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022… Tất cả các tờ trình trên đã được cổ đông thông qua. Tỷ lệ nhất trí cao – trung bình 99,49%.

Tài liệu sau đại hội gồm có: Biên bản, nghị quyết, báo cáo, tờ trình…

Xem tài liệu chi tiết.

HDPHARMA