17/04/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 

Xem nội dung thông báo