14/04/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 12 tháng  04 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần […]

Xem thêm
07/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Vui lòng lick để xem được tài liệu Xem tài liệu

Xem thêm
06/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Xem tài liệu

Xem thêm
25/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Loại chứng khoán: […]

Xem thêm
22/03/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 17 tháng 03 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán […]

Xem thêm