24/07/2021

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA HDPHARMA

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /cổ phiếu Ngày giao […]

Xem thêm
12/07/2021

Thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 (tháng 7/2021)

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 – vào ngày 05/07/2021. Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu Xem nội dung thông báo

Xem thêm
06/07/2021

Giấy phép Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 18

Giấy phép Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 18 (ngày 25/06/2021). Xem giấy phép mới!

Xem thêm
06/07/2021

Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 21

Tháng 23/06/2021, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – Since 1961) đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo mức vốn điều lệ mới, […]

Xem thêm
23/06/2021

Thông báo Nghị quyết của Hội Đồng Quản trị

Thông báo số 48/NQ-HĐQT về Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị ngày 23 tháng 06 năm 2021 của công ty Cổ Phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – Since 1961). Xem văn bản trong file đính kèm.

Xem thêm