03/06/2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA – 06/2022

Ngày 20/5/2022, ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

Xem thêm
24/05/2022

TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng. Tất cả các tờ trình trên đã được cổ đông thông qua. Tỷ lệ nhất trí cao – trung bình 99,49%.

Xem thêm
21/05/2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA

Ngày 20/5/2022, ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

Xem thêm
29/04/2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tham dự Đại hội cổ đông ngày 28/4 có 151 cổ đông đại diện cho 10.573.586 cổ phần, tương đương 88,1140% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xem thêm
28/04/2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HDPHARMA: MỤC TIÊU DOANH THU NĂM 2022 ĐẠT 800 TỶ ĐỒNG

Tại đại hội cổ đông năm 2022, HDPHARMA đặt mục tiêu doanh thu đạt 800 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ đồng.

Xem thêm