14/04/2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tài liệu họp (cập nhật, bổ sung) của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương Ngày 07/04/2022, HDPHARMA đã công bố Thư mời tham dự Đại hội cổ đông và một số tài liệu. Nay, chúng tôi tiếp tục cập nhật và […]

Xem thêm
07/04/2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Vào ngày 28/04/2022, tại trụ sở 102 Chi Lăng (TP. Hải Dương), Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2022.

Xem thêm
07/04/2022

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Xem thêm
06/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021

Năm 2021, HDPHARMA đạt lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2,1%, tăng trưởng 3,66%. Đồng thời duy trì ổn định việc làm cho người lao động.

Xem thêm
22/03/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2021 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 (đã được kiểm toán).

Xem thêm