03/12/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Vào hồi 14h ngày 02 tháng 12 năm 2019 hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Yế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã tiến hành họp, lấy ý kiến thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh huyện Thanh Hà và huyện Nam Sách Vui lòng xem nội […]

Xem thêm
12/11/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị

Ngày 11/11/2019 hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Yế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã tiến hành họp, lấy ý kiến thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương – Chi nhánh Hải Dương I. Vui lòng xem nội […]

Xem thêm
29/10/2019

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Dược Hải Dương

Xem văn bản ở trong file đính kèm Văn bản

Xem thêm
23/10/2019

Điều lệ công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 17

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo mức […]

Xem thêm
17/10/2019

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Xem nội dung báo cáo. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Xem nội dung công bố.

Xem thêm