18/03/2021

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Đã được kiểm toán) Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Xem nội dung báo cáo tài chính.

Xem thêm
10/03/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 08 tháng  03 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần […]

Xem thêm
10/03/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 08 tháng 03 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán […]

Xem thêm
02/03/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước và SGDCK Hà Nội. Công ty Cổ phần: CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương Mã chứng khoán: DHD Thông tin công bố Định kỳ, ngày 02 tháng 3 năm 2021. Xem văn bản trong file đính […]

Xem thêm
02/02/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 01 tháng  02 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần […]

Xem thêm