25/03/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Loại chứng khoán: […]

Xem thêm
22/03/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 17 tháng 03 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán […]

Xem thêm
18/03/2021

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Đã được kiểm toán) Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Xem nội dung báo cáo tài chính.

Xem thêm
10/03/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 08 tháng  03 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần […]

Xem thêm
10/03/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 08 tháng 03 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán […]

Xem thêm