03/04/2024

HDPHARMA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NHIỆM KỲ VI (2024-2029)

Vào lúc 8:00 ngày 2/4/2024, tại Trung tâm sự kiện Âu Cơ, Công ty CP Dược VTYT Hải Dương (mã chứng khoán: DHD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ VI (2024-2029).

Tham dự và tham gia biểu quyết tại đại hội có 197 đại biểu, đại diện cho 18.313.561 phiếu biểu quyết, chiếm 89,7740% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được cổ đông thông qua:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024, bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc công ty cho biết: năm 2023, tổng doanh thu đạt 616 tỷ đồng, giá trị sản lượng sản xuất đạt 333 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31.5 tỷ đồng – tăng 5% so với kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2023 thông qua.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 – 2023.

Báo cáo về thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên HDPHARMA năm 2019-2023.

Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ V, Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT cho biết: “Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra”. Ông tự hào chia sẻ: “Ngày hôm nay, chúng ta đã xây dựng và thẩm định thành công dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP và sẽ tiếp tục xây dựng những dây chuyền mới đạt chuẩn EU-GMP”.

Tại báo cáo về hoạt động của của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V, bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát cho biết: “Trong năm 2023, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị từ các cổ đông. BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Các kiến nghị của BKS được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Trả cổ tức bằng tiền mặt: 3%. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 37%.

Mục tiêu năm 2024: Doanh thu 800 tỷ (gồm 10 tỷ doanh thu nội bộ và 790 tỷ doanh thu bán cho Khách hàng). Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng.

Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ nhất trí cao.

Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2024-2029).

Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029):

Cổ đông check-in, nhận phiếu bầu và thẻ biểu quyết trước đại hội.

Ông Phạm Hữu Thanh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương đại diện Sở Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại diện Ngân hàng Vietinbank Hải Dương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại diện Ngân hàng VIB tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Chu Văn Long – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược VTYT Hải Dương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Chào cờ khai mạc đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung về thành viên Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Khách mời và cổ đông tham dự đại hội.

Cổ đông tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh đọc các tờ trình quan trọng để đại hội thông qua: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024.

Ông Trần Phúc Dương đọc các tờ trình quan trọng để đại hội thông qua: Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024; Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Ông Nguyễn Trung Việt đọc các tờ trình quan trọng để đại hội thông qua: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và bầu cử.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (phiếu màu trắng).

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Đồng thời hướng dẫn cổ đông bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2024-2029).

Cổ đông bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (phiếu màu vàng, màu hồng).

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Trang – Đại diện cổ đông tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Cổ đông tham dự buổi tiệc thân mật sau đại hội.

Cổ đông chụp ảnh kỷ niệm tại đại hội.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 13:00 cùng ngày. Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã được lập và đăng tải trên website ngày 3/4/2024.

HDPHARMA