05/08/2022

HDPHARMA THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 149.997.850.000 ĐỒNG

Ngày 05/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương thông báo quyết định: tăng vốn điều lệ lên 149.997.850.000 đồng. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Xem thêm
24/07/2021

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA HDPHARMA

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /cổ phiếu Ngày giao […]

Xem thêm
12/07/2021

Thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 (tháng 7/2021)

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo đăng ký bổ sung chứng khoán lần 5 – vào ngày 05/07/2021. Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu Xem nội dung thông báo

Xem thêm