05/08/2022

HDPHARMA THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 149.997.850.000 ĐỒNG

Ngày 05/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương thông báo quyết định: tăng vốn điều lệ lên 149.997.850.000 đồng. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Xem thêm
24/05/2022

TÀI LIỆU SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng. Tất cả các tờ trình trên đã được cổ đông thông qua. Tỷ lệ nhất trí cao – trung bình 99,49%.

Xem thêm