23/10/2019

Điều lệ công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương – sửa đổi lần thứ 17

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo mức […]

Xem thêm
17/10/2019

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Xem nội dung báo cáo. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Xem nội dung công bố.

Xem thêm
07/10/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã tiến hành họp với mục đích thông qua việc thực hiện chuyển đổi […]

Xem thêm
02/10/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 01 tháng 10 năm 2019 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm
26/09/2019

Báo cáo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Thông tin về trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 200.000 trái phiếu Giá bán: 100.000 / trái phiếu Xem nội dung thông báo

Xem thêm