07/04/2022

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Xem thêm
06/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021

Năm 2021, HDPHARMA đạt lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2,1%, tăng trưởng 3,66%. Đồng thời duy trì ổn định việc làm cho người lao động.

Xem thêm
22/03/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2021 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 (đã được kiểm toán).

Xem thêm
25/02/2022

Công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên 2022

Ngày 24/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – đã họp và thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể: Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách […]

Xem thêm
25/02/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp cổ đông năm 2022

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Loại chứng khoán: […]

Xem thêm