14/04/2020

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là ngày 24/04/2020 Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu   Xem nội dung thông báo […]

Xem thêm
13/04/2020
13/04/2020

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là ngày 22/04/2020 Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu   Xem nội dung thông báo

Xem thêm
03/04/2020

Biên bản nghị quyết về phát hành cổ phiếu

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020   Xem tài liệu   Giấy xác […]

Xem thêm
03/04/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 03 tháng 04 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm