28/04/2021

Tài liệu sau đại hội đồng cổ đông năm 2021

Vui lòng lick để xem được tài liệu Xem tài liệu

Xem thêm
23/04/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 23 tháng  04 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần […]

Xem thêm
14/04/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 12 tháng  04 năm 2021 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961). Mã chứng khoán giao dịch: DHD. Tài khoản giao dịch tại công ty Công ty Cổ phần […]

Xem thêm
07/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Vui lòng lick để xem được tài liệu Xem tài liệu

Xem thêm
06/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Xem tài liệu

Xem thêm