13/02/2020

Công bố thông tin Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương ( HDPHARMA – since 1961 ) công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả tạm ứng cổ tức […]

Xem thêm
15/01/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 15 tháng 01 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm
04/01/2020

Thông báo về việc chấp nhận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông. Mã chứng khoán: DHD Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu. Hình thức phát hành: Chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu. Vui lòng xem thêm thông báo tại link bên […]

Xem thêm
20/12/2019

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm: Báo cáo của ban Tổng giám đốc Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán   Xem nội dung báo cáo.  

Xem thêm
19/12/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 19 tháng 12 năm 2019 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm