25/02/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán là ngày 06/03/2020 Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng   Xem nội dung thông báo.

Xem thêm
21/02/2020

Thông báo đính chính thông tin

Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương (mã chứng khoán DHD) thông báo đính chính nội dung chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau: Không thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng tiền cổ tức năm 2019 bằng tiền Các nội dung khác giữ nguyên theo […]

Xem thêm
20/02/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán: Xem thông báo ở link bên dưới   Xem nội dung thông báo.  

Xem thêm
13/02/2020

Công bố thông tin Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương ( HDPHARMA – since 1961 ) công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả tạm ứng cổ tức […]

Xem thêm
15/01/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 15 tháng 01 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm