12/03/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 15 tháng 01 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm
03/03/2020

Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ theo khoản 4 điều 11 thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Xem nội dung.    

Xem thêm
03/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (Đã được kiểm toán) Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Xem nội dung báo cáo tài chính. […]

Xem thêm
25/02/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán là ngày 06/03/2020 Mã chứng khoán: DHD Sàn giao dịch: UPCOM Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng   Xem nội dung thông báo.

Xem thêm
21/02/2020

Thông báo đính chính thông tin

Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương (mã chứng khoán DHD) thông báo đính chính nội dung chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau: Không thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng tiền cổ tức năm 2019 bằng tiền Các nội dung khác giữ nguyên theo […]

Xem thêm