25/03/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961)   Xem tài liệu    

Xem thêm
21/03/2020

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020

Vui lòng lick để xem được tài liệu   Xem tài liệu    

Xem thêm
12/03/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 15 tháng 01 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm
03/03/2020

Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ theo khoản 4 điều 11 thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Xem nội dung.    

Xem thêm
03/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (Đã được kiểm toán) Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Xem nội dung báo cáo tài chính. […]

Xem thêm