31/08/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương – dựa trên thông báo số 595/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 29/8/2022. Nội dung cụ thể như sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y […]

Xem thêm
05/08/2022

HDPHARMA THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 149.997.850.000 ĐỒNG

Ngày 05/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược VTYT Hải Dương thông báo quyết định: tăng vốn điều lệ lên 149.997.850.000 đồng. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên […]

Xem thêm
03/06/2022

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Ngày 03/06/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.999.972 cổ phần. Thông báo như sau:   Xem thêm: Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 […]

Xem thêm
03/06/2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA – 06/2022

Ngày 20/5/2022, ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

Xem thêm
21/05/2022

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HDPHARMA

Ngày 20/5/2022, ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông báo giao dịch cổ phiếu.

Xem thêm