31/03/2020

Biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết

Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2020   Xem tài liệu   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020   Xem tài liệu   Biên bản kiểm phiếu biểu quyết   Xem tài liệu

Xem thêm
31/03/2020

Điều lệ công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Điều lệ công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương năm 2020.   Xem tài liệu    

Xem thêm
25/03/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961)   Xem tài liệu    

Xem thêm
21/03/2020

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020

Vui lòng lick để xem được tài liệu   Xem tài liệu    

Xem thêm
12/03/2020

Báo cáo giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 15 tháng 01 năm 2020 của công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) Mã chứng khoán giao dịch: DHD Tại khoản giao dịch tại công ty Công ty cổ phần […]

Xem thêm