22/06/2019

Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi 2018

Bản báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được kiểm toán Vui lòng click vào ô bên dưới để xem báo cáo Xem báo cáo

Xem thêm
14/06/2019

Biên bản và quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Biên bản quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh Dược liệu Vui lòng click vào ô bên dưới để xem biên bản Xem biên bản

Xem thêm
05/06/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị

Phiên họp thứ 02, năm thứ nhất, nhiệm kỳ V (2019 – 2024) về việc thông qua việc mua nhà đất làm trụ sở chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh với bên có liên quan Vui lòng click vào ô bên dưới để xem biên bản Xem biên bản

Xem thêm
20/05/2019
14/05/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Vui lòng bấm vào bên dưới để xem được thông báo Xem tài liệu    

Xem thêm