05/04/2019

Tài liệu hướng dẫn đề cử, ứng cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 5

1. Dự thảo quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Xem văn bản 2. Giấy đề cử thành viên hội đồng quản trị Xem văn bản 3. Giấy ứng cử thành viên hội đồng quản trị Xem văn bản 4. Giấy đề cử thành […]

Xem thêm
05/04/2019

Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc khu vực phía Nam

Ông Trần Đức Dương sẽ thôi giữ chức Giám đốc khu vực phía Nam thuộc Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương từ ngày 05/04/2019. Xem văn bản

Xem thêm
06/04/2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 – HDPHARMA since 1961

Vào ngày 04/04/2017 Đại hội đồng Cổ đông thường niên của công ty CP Dược VTYT Hải Dương (HDPHARMA – since 1961) diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 04/04/2017 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại […]

Xem thêm